”Nordenfeltska rötter” av Olle Sahlin

Olle Sahlins bok ”Nordenfeltska rötter” utkom hösten 2007 (utgivare Nordenfeltska släktföreningen genom bokförlaget Sellin & Partner Bok AB; redaktionskommitté Olle Sahlin, Olof Nordenfelt och Marie Hogfors; inbunden, 166 s., 107 illustrationer, nytryck 2008; pris 350 kr jämte porto). Utgivningen av boken har gjorts möjlig genom en donation av Karin Nordenfelt. Boken  är utformad som en antavla i åtta led för landshövdingen Enar Nordenfelt (1798-1868) och hans maka Maria Waern (1807-1857). Var och en av anorna har försetts med mer eller mindre utförliga biografiska notiser. Det samlade materialet sträcker sig från tidigt 1800-tal tillbaka till 1500-talet. Arbetet är en bearbetad och utvidgad version av delar av Sahlins år 1999 utgivna skrift ”Om C. Y. Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst”. Denna gång är det också en rikt illustrerad bok som tagits fram – med bl a ett stort antal färgfoton av porträtt i privat ägo som tidigare inte publicerats.

Familjerna Nordenfelt och Wærn, som tonvikten lagts vid, var bruksägare i Värmland och Dalsland (Björneborg och Kristinehamn resp. Adolfsfors och Billingsfors). Släkter som därutöver behandlas är bl a under Nordenfelt (Norijn) de i huvudsak i Västergötland verkande urgamla jordägande ätterna Posse, Hierta, Soop, Stake, Ekeblad och Bonde med utlöpare i fältmarskalkerna Horn och Wittenberg samt de uppåtsträvande borgarsläkterna Fehman, Törne (von Törne, Törnflycht), Hylteen (von Hylteen, Silfverschiöld), Momma (Reenstierna), Welt (Lilliecreutz, Stierncrona), Gråsten, von Braunjohan, Tersmeden, Wennerstedt, Grubb (Grubbenschöld), Snare (Rosenberg), Petre, Christiernin (von Christierson), Höijer och Carlberg. Under Wærn återfinnes bl a de norska släkterna Colbjørnsen, Stub och Arneberg och de västsvenska Uggla, Taube af Odenkat, Tranchell, Arfvidsson, Walcke, Hammarin (Ehrencrona), Strandberg, Bagge, Lemke, Fahnesköld, Svinhufvud i Westergötland och Svenske. Särskilt uppmärksammas borgerliga släktkretsar som i likhet med Norijn (Nordenfelt) nobiliserades omedelbart efter stora nordiska kriget. Till boken är även fogade av Marie Hogfors upprättade förteckningar över samtliga ättlingar till Enar Nordenfelt och Maria Wærn.

Några omdömen om boken:

F. riddarhusgenealogen Pontus Möller i Svensk Genealogisk Tidskrift 1/09: ” Olle Sahlin förtjänar högt beröm för denna eleganta lösning av släktboksfrågan. Han och Marie Hogfors har gemensamt svarat för illustreringen. Resultatet blev mycket lyckat. Fin layout. Biografierna är välformulerade och välavvägda. Forskningens senaste rön har observerats och beaktats, vilket gör boken up to date. Den rekommenderas.”

Professor Lennart Nordenfelt, Linköping: ”Jag vill uttrycka min stora uppskattning av bokverket om Nordenfeltska släkten. Det är ett verkligt gediget, oerhört innehållsrikt och vackert bokverk. Jag har läst och njutit och lärt mig mycket nytt. Detsamma gäller min närmaste familj, som nu alla har ett eget exemplar av boken. Mina kunskaper om släkten har hittills mest varit baserade på Lotten Dahlgrens böcker. Nu finns så mycket mer att ösa ur, inte minst när det gäller de allra äldsta tiderna. Fantastiskt att kunna följa så många grenar bakåt.”

Riddarhusgenealogen Per Nordenvall i Arte et Marte 2008:2: ”Boken är rikt illustrerad med porträtt och bilder på gårdar och vapen. En mycket intressant och informativ beskrivning som har sitt värde för alla med anknytning till de olika personerna och släkterna. Med andra ord en bok att anbefalla”

Förfrågningar om och förmedling av beställningar av boken kan göras på här.

Top