”Sahliniana”

[pdf link=”http://www.sahlinska.se/pdf-filer/arkiv_yngve.pdf”]Ladda ner pdf-dokument[/pdf]

Inventering av Sahliniana – sammanställd av Yngve Sahlin

Inledning

Redan vid sitt första sammanträde 1 april 1995 beslöt interimsstyrelsen för Sahlinska släktföreningen ”att en av föreningens uppgifter skall vara att förteckna minnen av olika slag från Carl Yngve (CYS) och Maria Sahlin och deras förfäder samt att kopiera bilder och andra handlingar med sådan anknytning” och att utse en arkivarie. Vid följande möte 18 november 1995 utsågs Yngve Sahlin till arkivarie. Sedan dess har denna inventering varit en stående punkt på styrelsens dagordning. Under och mellan dess möten har inventeringen successivt byggts ut.

Under tiden har tre andra arbeten inletts för att förteckna vissa Sahliniana. Stig Lundgren förbereder en doktorsavhandling om CYS som filosof och administratör. I den kommer att ges en utförlig presentation om vad som skrivits av och om CYS.  En vetenskaplig bibliografi kring CYS återfinns numera även i Svante Nordins artikel om CYS i Svenskt Biografiskt Lexikon (2000). Nedan har därför blott noterats vissa referenser som vi råkat stöta på i vetskap om att detta avsnitt snart är föråldrat.

Olle Sahlin har i sin av släktföreningen utgivna skrift ”Om C. Y. Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst” rikhaltiga litteraturhänvisningar. Därmed har en annan av inventeringens uppgifter fyllts.

Erland Bohlin har gjort en förteckning över vad kapten Mauritz Sahlin samlat och deponerat i Värmlands arkiv. Förteckningen färdigställdes i april 1999. Det som där anges berör de flesta av de rubriker som finns i nedanstående inventering.

Nedanstående inventering har dock delvis inte någon motsvarighet i nämnda förteckningar. Skall en inventering göras vore det fel att utelämna de avdelningar som i utförligare form finns i de tre specialförteckningarna. Inventeringen lär aldrig bli avslutad men just detta torde kunna locka fränder och fränkor att fylla i luckor till glädje för övriga inom den Sahlinska släkten.

Den första versionen av denna inventering färdigställdes inför släktmötet 1999. Den har därefter successivt förändrats.

 

A.  Några avbildningar.

1. Byst och porträtt av CYS

a. Bronsbyst av CYS i frack med akademikrage och rektorskedja utförd av John Börjeson.

Bysten avtäcktes den 14 september 1887 och står i universitetets gamla konsistorierum.

(”Rest till minne af långvarig och lycklig verksamhet som universitetets rektor” anförs det i C. R. Nyblom: Uppsala Universitets konstsamlingar, 1898).

Kopior finns bl a i universitetet (gåva från Ingvar och Essie Sahlin) och på hotell Motala Statt.

b. Eklund, Per – Porträtt (UUB)

c. Perséus, Edvard (1876) – Skiss till porträtt  (Nationalmuseum (dep. Gripsholms slott)

d. Perséus, Edvard (1877) – Porträtt (Värmlands nation, Uppsala)

e. Holmgren, Carl-Gustaf (1880; efter Perséus) – Porträtt (Gästrike-Hälsinge nation, U-a)

f. Siktberg, L. J.  – Pennteckning (Värmlands nation, U-a)

g. Thalen, Robery – Tre pennteckningar (UUB)

h. Thorell, Hildegard – Porträtt 1906 (Uppsala Universitet)

i. Tirén, Johan – Porträtt (privat ägo)

2.   Porträtt av Mauritz Reinhold Sahlin (MRS) o. h. h. Stina, f Svinhufvud

a. Röhl, Maria – Porträtt av MRS o h h (Nationalmuseum)

b. Okänd konstnär – Miniatyrbild av MRS (privat ägo)

3.   Fotografier och filmer.

I arkivet finns fotografier samlade i album. Ytterligare fotografier finns i album efter Eva S. hos Margareta Arve (MM), i ett album hos Yngve S (YY) och i olika uppslagsverk.

Inramat porträtt på filosofiska institutionen i Uppsala.

Videofilm från Linnéjubileet i Uppsala 1907

Fotocollage över CYS med hans barn och barnbarn sammanställt till 75-årsdagen 4/3 1899. Personerna är förtecknade på baksidan.

4.  Övrigt

Gravyr från 400-årsjubileet 1877 i Domkyrkan med CYS i talarstolen. Ny Illustrerad tidskrift 1877. Originalteckning av V. S:t Lerche.

Karikatyr av Albert Engström (den pryder nu hemsidan). Originalet i privat ägo; Sigillstamp hos föreningens ordförande.

Porträtt av brukspatronen Christopher Sahlin har ej kunnat återfinnas.

 

B. Texter i föreningens arkiv

a) om CYS i tryckta skrifter och manuskript:

Almqvist, Sven, Almqvist & Wiksell. Ett boktryckeriföretags historia. Perioden 1839-1910 (1979)

Arve, Margareta, Handlingar om CYS anträffade hos Eva Sahlin

Bohlin, Erland, Kapten Mauritz Sahlins släktarkiv i Värmlands arkiv. Förteckning (1999)

Bohlin, Harald, Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. PM om aulamottot (2004)

Bring, Samuel E., Uppsala Sparbank 1830-1930. Minnesskrift (1931)

Dahlgren, Lotten, Ur Ransäters släktarkiv (1907)

Frändberg, Åke, m fl, Värmlands i Uppsala (1979)

De Geer, Louis, Minnen (1892)

Fleetwood, Carl G-son, Från Studieår och diplomattjänst 1879-1965 (19689

Fries, T, och von Döbeln, E, Upsala Universitets matrikel höstterminen 1916 (med förteckning över CYS:s tryckta uppsatser)

Hedenius, Ingemar, Tro och vetande (1949)

Geijer, K R, Till CYS (1914)

Heidegren, Carl-Göran, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915 (2004)

Heinemann, Thomas, Universitetshuset i Uppsala 1887-1987 (1987)

Hellström, C, Linjer i boströmianismens utvecklingshistoria (1931)

Hjelmquist, Theodor, Brev av Pontus Wikner II. (Band XIV av ”Skrifter” av Pontus Wikner (1924)

Holmgren, Israel, Mitt liv (1959)

Jonasson, Kerstin, och Ransbo, Gunilla, Anna Ahlström, vår första kvinnliga doktor i romanska språk (Acta Univ. Ups. 2000)

Liljeqvist, Efraim, En återblick från studieåren (i ”Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvinnor”, femte samlingen, 1924)

Lindroth, Sten, Uppsala Universitets historia 1477-1977 (1976)

Lundgren, Lars, I Minervas sällskap, Svenska humanistiska förbundet 1896-1996 (1997)

Lundgren, Stig, Synen på historien hos Carl Yngve Sahlin (manuskript 1996)

Meyer, Gustaf, Studentliv i Uppsala (1930)

Michanek, Germund, Studenter och hetärer (1971)

Nilson, Annika, C. Y. Sahlin – försiktigt framstegsvänlig ämbetsmannaidealist (manuskript 1992)

Nordin, Svante, Den boströmska skolan och den svenska idealismens fall (1981)

dens, Carl Yngve Sahlin (artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon; 2000)

Nyblom, C R, En sjuttioårings minnen 2-3 (1908)

Sahlin, Axeline, Vår resa till svåger Yngve Sahlins bröllop med Maria Nordenfelt i juni 1857 (manuskript)

Sahlin, O. Mauritz, Om C. Y. Sahlin, 1824-1917, hans härkomst och universitetsmiljö (manuskript 1964)

Schwartz, E, Karl Yngve Sahlin (utg av Boströmförbundet 1909)

Segerstedt, Torgny T, Universitetet i Uppsala 1852 till 1977 (1983)

Stenström, Thure, Universitetets bildvärld. Uppsala universitet (1995)

Erik Söderström, Det fanns ett Uppsala (1937)

Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 1889-1989 (1990)

Svenska Akademiens handlingar från år 1986. Nittonde delen (1993)

 

b. Om CYS i uppslagsverk: förutom i svenska uppslagsverk är CYS uppslagsord även i Den Store Danske Encyklopedie (2000) och i Brockhaus Encyclopädhie (1973)

 

c. Övrigt om CYS i föreningens arkiv:

CYS:s doktorsavhandling (även i Värmlandsarkiv)

Avskrift av fem brev från CYS till fästmön Maria sept-okt 1855

Sju brev till Gustaf Nyblaeus 1862-63

Stockholms Stads Bokauktionskammmare. CYS:s boksamling. Förteckning 1918

Av Ulla Nelzén överlämnat material: dödsrunor och hyllningar, tidningsartikel om CYS:s och hans föräldrars tjänstefolk

Gravbrev för graven vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Uppsala

 

d. Texter om tidigare generationer i föreningsarkivet

Arve, Margareta, förteckning över ”Sahliniana” att överföras från henne till Värmlandsarkiv

Bohlin, Erland, Förteckning över kapten Mauritz Sahlins släktarkiv (1999)

Boëthius, Bertil och Kromnow, Åke, Jernkontorets historia, II (1968)

Brodin, Linus, De sista kavaljererna (1959) (Jonas Sahlin, d. 1730)

Bäärnhielm, Mauritz, Något om familjen Mauritz Sahlin på Kristinedal (manuskript 1955)

dens, Adliga ätten Bäärnhielm, del 3 (manuskript, om Wendela Sahlin m fl)

Carlsson, Sten, Ståndsamhälle och ståndspersoner 1700-1865 (1973) (Christopher Sahlin)

Dahlgren, Lotten, Ur Ransäters familjearkif (1907)

Edestam, Anders, Dalsländska järnbruk (1977)

Ekman, O Ch, En dalslandsresa. Ur rese-journal maiji månad år 1820 (Hembygden, Dalsland, 1962)

Fernow, Erik, Philippstads slägter, slägten Sahlin (manuskript från 1700-talet; Värmlandsarkiv)

Freudenthal, P, Liktal vid Mauritz Sahlins jordfästning i Fröskogs kyrka den 24 mars 1856 (1856)

Grünler, Annika, Förteckning över av henne till Värmlandsarkiv överlämnade handlingar

Haeger, Knut, Kirurgiens historia (1988)

Hedén, Gunnar, Ånimskogs kyrka (1976)

Hjelt, O E A, Svenska och finska medicinalväsendets historia 1663-1812 (1891)

Holmström, Bertil, ”Dalsland får aldrig se hans like” (Hembygden Dalsland 1997)

Källvik, Lisefors Järnbruk – Fengersfors Pappersbruk. En historisk återblick från bruket och människorna i dess omgivning (1996)

Levein, Magnus, Historien bakom Kristinedals Herrgård från 1600-tal till idag (manuskript 1996)

Lignell, A, Beskrifning öfver grefskapet Dal (1851)

Lüdeke, Joh. Anton Aug., Denkmal der Wieder-Eröffnung der deutschen Kirche in Stockholm… (1821)

Maull, Baldwin, Charles Springer’s Family in Swedish History ((1978)

Micrander, Birgit, Tösse kyrka 1848-1998 (1998)

Molae Chartariae Suecanae. Svenska Pappersbruksföreningens tjugofemårsskrift (1923)

Molin, Harry, Resa till Fengersfors (1950)

Möller, Pontus, Om hovbarberaren Balthasar Salinus. I ”Släkthistoriskt forum” 1998:4

Nordenfelt, Thorsten, Olof E. Nordenfelt. Föredrag vid Nordenfeltska släktföreningens möte i Karlskrona 2001 (manuskript)

Sahlin, Axeline, Christinedal (manuskript (1912)

Sahlin, Enar, ”Farfars avskedsbön” (manuskript)

Sahlin, O. Mauritz, Agneta Bratt – Christina Dionysia Chenon (manuskript 1959)

dens, Data om brukskomplexet Vitlanda – Kristinedal – Lisefors med tillhörande egendomar (manuskript 1950-talet)

dens, Några ord om järnhanteringen i Värmland och på Dal i gången tid (manuskript 1955)

dens, Om Christina Sahlin på Kristinedal (manuskript 1962)

dens, Släkten Sahlin under perioden 1700-1850 (manuskript 1954)

dens, Våra anfäders Vem är Vem (tryckt i släktförteckningar 1964 och 1996)

Sahlin, Olle, Om C Y Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst. En antavla i nio led med biografiska notiser (utgiven av Sahlinska släktföreningen 1999)

dens, Hovkirurgen Balthasar Salinus och hans släktkrets. Från polska Preussen till stormaktstidens Stockholm. (I Släkt och Hävd 2004:1)

dens, Varifrån  fick Christopher Sahlin sina pengar? (manuskript 2005)

Sahlin, Peter, Förfäderna i järnhanteringen i tvåhundra år. 1700-talet i Värmland och 1800-talet i Dalsland (manuskript till föredrag vid släktmöte 1994)

dens, Christopher Sahlin (1760-1831) (manuskript till föredrag vid släktmöte 1999)

Simonsson, Ivar, Ett gammalt bårdskärarhus och dess märke (i S:t Eriks Årsbok 1915)

Skoglund, Lars-Olof, Sahlin – släktartikel med släkttablå i Svenskt Biografiskt Lexikon (2000)

Wahlström, Bengt, Ur Fröskogs kyrkas historia (1981)

Wohlfahrt, Monica, En för tiden odelbar slägt (2000)

 

C. Material från släktmöten m m i släktarkivet.

Stockholm den 19 september 1942: Gruppfoto.

Stockholm den 5 mars 1949: Deltagarlista. Placeringslista. Gruppfoto.

Stockholm den 27 februari 1954: Kallelse. Placeringslista. Släkttablå. Gruppfoto.

Resa i Värmland och på Dal den 2-4 september 1955: Kallelser. Resekrönika av MSh. Ändringar i släkttablån från 1954.  Gruppfoto.

Stockholm den 7 mars 1959: Kallelse. Placeringslista. Släkttablå.

Stockholm den 23 maj 1964: Deltagarlista. Placeringslista. Gruppfoto. Liten Uppsalakrönika av MSh.

Stockholm den 17 maj 1969: Kallelse. Adress- och postlista. Deltagarlista. Placeringslista.

Uppsala den 16 mars 1964: Kallelse. Deltagarlista. Placeringslista. Anbud. Telegram från Oslo.

Uppsala den 24 november 1979: Deltagarlista. Placeringslista.

Resa på Dal den 12-13 juni 1999: Kallelse. Program med deltagarförteckning. Placeringstablå. Resekrönika av Erland Bohlin. Gruppfoto.

Släktträff i Stockholm den 29 september 2001 (Riddarholmskyrkan, Tyska Kyrkan): Inbjudan. Deltagarlista.

Seminarium kring Stig Lundgrens avhandling om CYS på S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm den 30 september 2001:  Kommentarer till avhandlingen.

Resa till Danzig och Marienburg den 19-22 september 2003: Inbjudan. Reseinformation. Deltagarlista.

Uppsala den 28 augusti 2004: Kallelse med inbjudan. Körschema. Placeringslista. Krönika av Erland Bohlin. Gruppfoto.

 

D. Föremål som finns kvar från äldre generationer.

Ej tillgängligt i ”nätupplagan”

E. Släktföreningens verksamhet.

Protokoll från släktföreningens bildande och interimsstyrelsens möten, från släktmöten och från styrelsens löpande arbete.

Informationsbrev från styrelsen 1995-2006 till släktingar.

Handlingar upprättade inför släktmöten.

Rapport från resa 1996 till Fengersfors (Lisefors) bruks 200-årsjubileum med Henrik och Peter Sahlin samt Erland och Harald Bohlin.

 

/Augusti 2004 (Rev. 2006)/