C. Y. Sahlins filosofiska verkamhet

Förteckning (SL) över innehållet i kartong innehållande Carl Yngve Sahlins och Enar Sahlins [delar av] okatalogiserade kvarlåtenskap. (Handskriftsavdelningen, Uppsala universitetsbibliotek, kapsel 443:1)

 • Carl Yngve Sahlin (CYS), Föreläsningar i Etik, v.t. 1894 [Enar Sahlins (ES) anteckningar].
 • CYS, Föreläsningar i Etik, h.t. 1891 [ES:s anteckningar].
 • CYS, Enar Sahlins anteckningar vid professor C Y Sahlins föreläsningar h.t. 1890 och v.t. 1891. Därtill även några få föreläsningar under h.t. 1891.
 • CYS, ”Om etikens vigt och betydelse för Praktiska filosofien i det hela: Installationsföreläsning i Upsala höstterminen 1864”. [ES:s avskrift].
 • CYS, Etiska anteckningar och religionsfilosofiska [CYS:s egna papper – ett kuvert innehållande lösa, osorterade papper. Av handstilen att döma är dessa papper författade mycket tidigt i CYS:s karriär].
 • CYS (övers.), ”Sokrates försvarstal meddelat af Platon”. Översättning av ”Yngve Sahlin”. Handskrift inbunden i rött marokängband. [Av bokbandet och handstilen att döma torde denna översättning datera sig till 1840-talet].
 • CYS, Anteckningar vid prof. C. Y. Sahlins föreläsningar öfver religionsfilosofi h.t. 1885–v.t. 1887 [ES:s anteckningar]. [Inbunden och interfolierad med anteckningar gjorda av ES. Dessutom två lösa gula ark med innehållsförteckning/namn- och sakregister utförd av ES: Dessutom: 1) ”Tillägg från andra håll” 2) ”Bland CYS:s efterlämnade papper fanns följande anteckningar angående statskyrka och statsreligion, med handstil, säkerligen av tidigt datum”. [trol ca 1855].
 • CYS, ”Om den försokratiska filosofien (ur ett brev från C Y Sahlin till hans son Enar, den 27 juli 1891)” [14 s.]
 • CYS, ”Aktivitet. Ur ett brev från C Y Sahlin till hans son Enar, 13 juli 1895” [18 s.]
 • CYS, ”Om viljans frihet och det godas magt. Avskrift av ett äldre manuskript, behandlande samma ämne som den år 1878 tryckta avhandlingen Om bestämningsgrundens valbarhet”. [ES avskrift, 81 s.]
 • CYS, ”Schema för föreläsningar i statslära 1884” [ES avskrift, 60 s.]
 • CYS, ”C. Y. Sahlins referatanteckningar vid Boströms föreläsningar” [64 s., s.1-15 saknas]
 • CYS, ”Om viljans frihet och det godas magt” [renskrivet av Gunnar Kassman. ES har på slutet tillfogat: ”Fortsättningen har jag icke kunnat finna – själva svaret på den uppställda frågan, 29. 3. 1942”]
 • CYS, ”Grunddragen [av] den filosofiska etiken. Anteckn. efter prof. Sahlins föreläsn. h.t. 1875, v.t. 1876.” [fröken H-d (?)]. Otydlig signatur, inbunden.
 • CYS, ”Professor Y. Sahlins föreläsningar öfver den philosophiska Statsläran vårterminen 1869, inb.” [troligen samma renskrivare som föregående].
 • CYS, Några lösa ark med ”Förslag till stadgar för Svenska Humanistiska Förbundet”; anteckningar om ”Hvad är det, som icke finnes i Ciceros sedelära?”; s. 4-7 av ”Om den tragiska konflikten i Sofokles Antigone.
 • CYS, Häftad bok med svart pärm innehållande Enar Sahlins sammandrag av och anteckningar ur följande av CYS:s skrifter: Om vilkoren för möjligheten af praktisk filosofi; Om grundmotsatsen i världen; Om verldens relativitet I; Om verldens relativitet II; Om brytningspunkten i vår tids filosofi; Om subjektivt och objektivt betraktelsesätt i filosofien; Om det inre lifvet
 • CYS, ”Referat ur CYS:s avhandlingar 1945”. ES:s  sammandrag och anteckningar ur CYS-skrifter. Pärm i stort format med häftade papper (varje ”skrift” häftad var för sig). Innehåll: Om naturens liv; Om personlig storhet; Om det inre och det yttre; Om bestämningsgrundens valbarhet; Om subjektivt och objektivt betraktelsesätt i filosofien; Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar (bihang om Boström); Om det stoiska högmodet; Om vilkoren för möjligheten af praktisk filosofi; Om grundformerna i etiken; Har Hegel öfvervunnit dualismen?; Hvad är det högsta i historien?; Några tankar om människan och samhället; Om positiv och negativ lagbestämdhet; Om brytningspunkten i vår tids filosofi; Om det inre lifvet; Om den etiska seden; Översikt af det menskliga samhällslivets huvudformer; Om verldens relativitet I; Om verldens relativitet II; Om filosofins metod enligt Boströms åsikt; Om andlig frihet; Om fosterlandskärleken. Dessutom i denna pärm: Ur Hjalmar Holmqvists Handbok i svensk kyrkohistoria del 3: Från romantiken till världskriget, 1941; ”Termer i CYS:s skrifter”; ”Till inledning av ett filosofiskt studium anför jag följande ord av CYS daterade i augusti 1883:”
 • En lös del av ett brev (Uppsala 31/1-1890) som tyder på att CYS var sakkunnig vid en norsk professorstillsättning. CYS föreslår Dr Löchen.
 • E. O. Burman, Kollegium i filosofins historia v.t. 1882. [ES anteckningar, inb.]
 • E. O. Burman, Anteckningar vid Doc. E. O. Burmans föreläsningar öfver filosofiens historia h.t. 1885–v.t. 1887. [ES anteckningar, inb]
 • Block med svart pärm innehållande ES:s avskrifter av diverse dikter på olika språk.
 • S. Ribbing, Anteckningar efter Ribbings föreläsningar h.t. 1881–v.t. 1882. Den kristna religionsläran i dess historiska utveckling, vol I-II. [inb.]
 • S. Ribbing, Enar Sahlins anteckningar till prof. Ribbings föreläsningar öfver Kants prakt. fil. v.t. 1884. [inb.]
 • Sigurd Ribbings anteckningar till Chr. Jak. Boströms föreläsningar i Etik II, h.t. 1848–v.t. 1849. [inb.]
 • S. Ribbing, Anteckningar vid prof. S. Ribbings föreläsningar öfver ”Metafysikens hufvudfrågor”, h.t. 1884–v.t. 1885. [ES:s anteckningar, inb.]
Top