”Sahliniana”

[pdf link=”http://www.sahlinska.se/pdf-filer/arkiv_yngve.pdf”]Ladda ner pdf-dokument[/pdf]

Inventering av Sahliniana – sammanställd av Yngve Sahlin

Inledning

Redan vid sitt första sammanträde 1 april 1995 beslöt interimsstyrelsen för Sahlinska släktföreningen ”att en av föreningens uppgifter skall vara att förteckna minnen av olika slag från Carl Yngve (CYS) och Maria Sahlin och deras förfäder samt att kopiera bilder och andra handlingar med sådan anknytning” och att utse en arkivarie. Vid följande möte 18 november 1995 utsågs Yngve Sahlin till arkivarie. Sedan dess har denna inventering varit en stående punkt på styrelsens dagordning. Under och mellan dess möten har inventeringen successivt byggts ut.

Under tiden har tre andra arbeten inletts för att förteckna vissa Sahliniana. Stig Lundgren förbereder en doktorsavhandling om CYS som filosof och administratör. I den kommer att ges en utförlig presentation om vad som skrivits av och om CYS.  En vetenskaplig bibliografi kring CYS återfinns numera även i Svante Nordins artikel om CYS i Svenskt Biografiskt Lexikon (2000). Nedan har därför blott noterats vissa referenser som vi råkat stöta på i vetskap om att detta avsnitt snart är föråldrat.

Olle Sahlin har i sin av släktföreningen utgivna skrift ”Om C. Y. Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst” rikhaltiga litteraturhänvisningar. Därmed har en annan av inventeringens uppgifter fyllts.

Erland Bohlin har gjort en förteckning över vad kapten Mauritz Sahlin samlat och deponerat i Värmlands arkiv. Förteckningen färdigställdes i april 1999. Det som där anges berör de flesta av de rubriker som finns i nedanstående inventering.

Nedanstående inventering har dock delvis inte någon motsvarighet i nämnda förteckningar. Skall en inventering göras vore det fel att utelämna de avdelningar som i utförligare form finns i de tre specialförteckningarna. Inventeringen lär aldrig bli avslutad men just detta torde kunna locka fränder och fränkor att fylla i luckor till glädje för övriga inom den Sahlinska släkten.

Den första versionen av denna inventering färdigställdes inför släktmötet 1999. Den har därefter successivt förändrats.

 

A.  Några avbildningar.

1. Byst och porträtt av CYS

a. Bronsbyst av CYS i frack med akademikrage och rektorskedja utförd av John Börjeson.

Bysten avtäcktes den 14 september 1887 och står i universitetets gamla konsistorierum.

(”Rest till minne af långvarig och lycklig verksamhet som universitetets rektor” anförs det i C. R. Nyblom: Uppsala Universitets konstsamlingar, 1898).

Kopior finns bl a i universitetet (gåva från Ingvar och Essie Sahlin) och på hotell Motala Statt.

b. Eklund, Per – Porträtt (UUB)

c. Perséus, Edvard (1876) – Skiss till porträtt  (Nationalmuseum (dep. Gripsholms slott)

d. Perséus, Edvard (1877) – Porträtt (Värmlands nation, Uppsala)

e. Holmgren, Carl-Gustaf (1880; efter Perséus) – Porträtt (Gästrike-Hälsinge nation, U-a)

f. Siktberg, L. J.  – Pennteckning (Värmlands nation, U-a)

g. Thalen, Robery – Tre pennteckningar (UUB)

h. Thorell, Hildegard – Porträtt 1906 (Uppsala Universitet)

i. Tirén, Johan – Porträtt (privat ägo)

2.   Porträtt av Mauritz Reinhold Sahlin (MRS) o. h. h. Stina, f Svinhufvud

a. Röhl, Maria – Porträtt av MRS o h h (Nationalmuseum)

b. Okänd konstnär – Miniatyrbild av MRS (privat ägo)

3.   Fotografier och filmer.

I arkivet finns fotografier samlade i album. Ytterligare fotografier finns i album efter Eva S. hos Margareta Arve (MM), i ett album hos Yngve S (YY) och i olika uppslagsverk.

Inramat porträtt på filosofiska institutionen i Uppsala.

Videofilm från Linnéjubileet i Uppsala 1907

Fotocollage över CYS med hans barn och barnbarn sammanställt till 75-årsdagen 4/3 1899. Personerna är förtecknade på baksidan.

4.  Övrigt

Gravyr från 400-årsjubileet 1877 i Domkyrkan med CYS i talarstolen. Ny Illustrerad tidskrift 1877. Originalteckning av V. S:t Lerche.

Karikatyr av Albert Engström (den pryder nu hemsidan). Originalet i privat ägo; Sigillstamp hos föreningens ordförande.

Porträtt av brukspatronen Christopher Sahlin har ej kunnat återfinnas.

 

 

B. Material från släktmöten m m i släktarkivet.

Stockholm den 19 september 1942: Gruppfoto.

Stockholm den 5 mars 1949: Deltagarlista. Placeringslista. Gruppfoto.

Stockholm den 27 februari 1954: Kallelse. Placeringslista. Släkttablå. Gruppfoto.

Resa i Värmland och på Dal den 2-4 september 1955: Kallelser. Resekrönika av MSh. Ändringar i släkttablån från 1954.  Gruppfoto.

Stockholm den 7 mars 1959: Kallelse. Placeringslista. Släkttablå.

Stockholm den 23 maj 1964: Deltagarlista. Placeringslista. Gruppfoto. Liten Uppsalakrönika av MSh.

Stockholm den 17 maj 1969: Kallelse. Adress- och postlista. Deltagarlista. Placeringslista.

Uppsala den 16 mars 1964: Kallelse. Deltagarlista. Placeringslista. Anbud. Telegram från Oslo.

Uppsala den 24 november 1979: Deltagarlista. Placeringslista.

Resa på Dal den 12-13 juni 1999: Kallelse. Program med deltagarförteckning. Placeringstablå. Resekrönika av Erland Bohlin. Gruppfoto.

Släktträff i Stockholm den 29 september 2001 (Riddarholmskyrkan, Tyska Kyrkan): Inbjudan. Deltagarlista.

Seminarium kring Stig Lundgrens avhandling om CYS på S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm den 30 september 2001:  Kommentarer till avhandlingen.

Resa till Danzig och Marienburg den 19-22 september 2003: Inbjudan. Reseinformation. Deltagarlista.

Uppsala den 28 augusti 2004: Kallelse med inbjudan. Körschema. Placeringslista. Krönika av Erland Bohlin. Gruppfoto.

 

C. Föremål som finns kvar från äldre generationer.

Ej tillgängligt i ”nätupplagan”

E. Släktföreningens verksamhet.

Protokoll från släktföreningens bildande och interimsstyrelsens möten, från släktmöten och från styrelsens löpande arbete.

Informationsbrev från styrelsen 1995-2006 till släktingar.

Handlingar upprättade inför släktmöten.

Rapport från resa 1996 till Fengersfors (Lisefors) bruks 200-årsjubileum med Henrik och Peter Sahlin samt Erland och Harald Bohlin.

 

/Augusti 2004 (Rev. 2006)/

Top