Släktarkiv

Ett omfattande arkiv, innefattande bl a brev under perioden 1800-1900 till  brukspatronerna Christopher Sahlin, Mauritz Reinhold Sahlin och Christoffer Sahlin, är under rubriken ”Kapten Mauritz Sahlins släktarkiv” deponerat hos Värmlandsarkiv. Erland Bohlin har gjort en utförlig förteckning över detta arkiv, se här en översikt samt förteckningar med korta sammandrag av breven, sorterade på brevskrivare (A-J samt K-Ö). Vissa av Erland Bohlin i samma förteckning gjorda längre avskrifter av brev återfinnes på denna hemsida under fliken ”Om bruken i Värmland och Dalsland”.

Flera släktmedlemmar har senare överlämnat värdefulla kompletteringar till denna brevsamling.

De egentliga bruksarkiven har gått förlorade. Dock finns i Fengersfors’ bruksarkiv i Landsarkivet i Göteborg en mycket prydlig kassabok med register från Lisefors bruk (Christopher Sahlin) från 1800-talets första decennier. I Waernska släktens arkiv från Baldersnäs (Landsarkivet i Göteborg) finns omkring 600 brev till C. Fr. Waern d. ä. från Christopher Sahlin och Mauritz Reinhold Sahlin.

Ytterligare ett stort brevarkiv, samlat av C. Y. Sahlins son lektor Enar Sahlin (1862-1950) och sedan omhändertaget av hans dotter, teol dr Margit Sahlin (1914-2003), har tagits om hand av släktföreningen för att i sinom tid överföras till offentliga arkiv. Detta innehåller bl a korrespondens kring Hvittlanda och Christinedal i Dalsland samt brev till och från C. Y. Sahlin.

I Uppsala Universitetsbibliotek finns ett arkiv omfattande C. Y. Sahlins (och Sigurd Ribbings) filosofiska verksamhet, se översikt av Stig Lundgren.

I Kungliga biblioteket finns en brevväxling mellan Enar Sahlin och författarinnan Nelly Sachs, som efter förmedling av Selma Lagerlöf kom att bo i Enar Sahlins hem  under sin första tid som flykting från Tyskland vid 1930-talets slut.

Slutligen har släktföreningens arkivarie Yngve Sahlin upprättat en förteckning med rubriken ”Sahliniana”, i vilken antecknats porträtt, skrifter och föremål med anknytning till släktens äldre generationer.

Top